“…lắng nghe…thấu hiểu…”


medium: video art | Aug, 20061. Lời tựa:

……………..Lắng nghe
Ai nói…………………..?
Nói gì…………………..?
Nói ai…………………..?
Ai nghe………………..?
……………………………..
Thấu hiểu………………

Nguyen Thu Ha.


2. Hình ảnh:

 

3. Video clip:


  NGUYEN THU HA.
Visual Artist
Contact number: +44 (0)77 8328 8332
Email: haart28@gmail.com